เกี่ยวกับงาน

       โรงเรียนปัว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 และถือเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาผู้มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนปัว มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศเป็นอย่างมาก จากการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นควบคู่กับการสอดแทรกจิตสำนึกความเป็นไทยและคุณธรรม จริยธรรม ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปัวได้พัฒนาเพื่อยกระดับห้องเรียนให้เป็น ห้องเรียนคุณภาพ (Qaulity Claassroom) ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้องเรียนคุณภาพ (Qaulity Claassroom) ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังว่า จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นได้นั้น ประกอบด้วย 1) หลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 2) สื่อเทคโนโลยีระดับโรงเรียน สื่อเทคโนโลยีระดับห้องเรียน 3) การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) การวิจัยปฏิบัติการมีกิจกรรม 4 อย่าง คือ การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ประเมินเพื่อพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้การศึกษาผู้เรียน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 4) ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง 5) การทำงานแบบเครือข่าย การใช้วินัยเชิงบวก จะเห็นได้ว่าสื่อเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหนึ่งของห้องเรียนคุณภาพที่มีความสำคัญจำเป็นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปัว ร่วมกับ โรงเรียนปัว สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิโรงเรียนปัว จึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “PUA SCHOOL RUNNING 2021 ครั้งที่ 2” ขึ้นในวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชน ได้ออกกำลังกาย